Adatkezelési tájékoztató

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Kaltenecker Dóra Cecília egyéni vállalkozó által a https://d-artshop.com/ címen üzemeltetett weboldal (továbbiakban: “Weboldal”) látogatói számára teljes körű, előzetes tájékoztatást nyújtson személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Adatkezelő tiszteletben tartja a Weboldalon keresztül szolgáltatást igénybe vevő valamennyi személynek (továbbiakban: “Érintett”) a személyiségi jogait, így különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (továbbiakban: “GDPR”), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatvédelmi jogait, és e szabályokat tevékenysége ellátása során magára nézve minden esetben kötelezően alkalmazza és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal együtt.

 1. Fogalommeghatározások

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

 

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;

 

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

 

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

 

Az itt meg nem határozott, és a jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt az Infotv., valamint a GDPR szerinti fogalmakat kell érteni.

 

 1. Általános rendelkezések

 

Az adatkezelő megnevezése és azonosító adatai: Kaltenecker Dóra Cecília e.v. (továbbiakban: „Adatkezelő”)

postai cím: 1068 Budapest, Felsőerdősor u. 1. Fsz. 2.;

székhely: 1068 Budapest, Felsőerdősor u. 1. Fsz. 2.;

nyilvántartási szám: 53691060

adószám: 53051309142

statisztikai számjel: 53051309900323101

e-mail: info@d-artshop.com

telefonszám: +3670 425 8977

 

 • Az adatkezelés elvei

 

A személyes adatok

 

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (”jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (”célhoz kötöttség”); nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (”adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (”pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor (”korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (”integritás és bizalmas jelleg”).
 7. Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (”elszámoltathatóság”).

 

 1. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

 

A Weboldalon az Érintettek regisztráció nélkül jogosultak böngészni, azonban a Weboldal egyes funkcióinak használatához – így különösen megrendelés leadásához – szükséges, hogy az Érintett regisztrációt végezzen.

 

Adatkezelő az alábbi célokból kezeli az Érintett által megadott személyes adatokat:

 

 1. e-mailen tájékoztató küldése,
 2. kapcsolatfelvétel,
 3. megrendelés teljesítése,
 4. postai küldemény kézbesítése,
 5. külön hozzájárulás esetén hírlevél küldése.

 

A regisztráció, illetve megrendelés során megadott email címre az Adatkezelő reklámot tartalmazó hírlevelet kizárólag abban az esetben küld, amennyiben a hírlevél küldéséhez az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárult. A hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható a Felhasználó által az Adatkezelőnek küldött írásbeli kérelmére vagy a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A Felhasználók a regisztráció során hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelő jelen tájékoztató szerint kezelje. Adatkezelő az adatkezelés jogalapjaként megjelöli továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontját is, mely szerint az adatkezelés jogszerűnek minősül, amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

 

A személyes adatok valamennyi adatkezelés esetében közvetlenül az Érintettől származnak.

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

A Felhasználó az oldal használatával és a szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbi adatokat adja meg.

 

Felhasználó adatai

Adatkezelés célja

Név / Cégnév

kapcsolatfelvétel, azonosítás, megrendelés teljesítése

Cím

kapcsolatfelvétel, szolgáltatás teljesítése, tájékoztató és/vagy hírlevél  küldése

E-mail cím

kapcsolatfelvétel, tájékoztató és/vagy hírlevél  küldése

Telefonszám

kapcsolatfelvétel

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig kezeli. Kivételes esetekben, jogszabály által meghatározott kötelezettség teljesítése esetén Adatkezelő a jogviszony megszűnését követően is kezeli az Érintettek személyes adatait, így különösen a megrendelések teljesítése során kiállított számlákat (így az azon szereplő személyes adatokat is) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig köteles megőrizni.

 

Az Adatkezelő köteles valamennyi személyes adat tekintetében haladéktalanul megszüntetni az adatkezelést, amennyiben az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve amennyiben kéri a rá vonatkozó személyes adatok törlését. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 • Adatfeldolgozók, adattovábbítás

 

Az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján az alábbi adatfeldolgozók járnak el:

 

 1. Rackforest Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) (tárhelyszolgáltató),
 2. GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Europa u. 2.) (csomgaküldő szolgálat),
 3. Albertné Duray Katalin, Duray Bau Bt. (székhely: 1173 Budapest, Parlagfű utca 20.) (könyvelő).

 

Az Adatfeldolgozók megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a személyes, illetve különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához ez feltétlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

 

 • A Felhasználó jogai

 

 1. Átlátható tájékoztatáshoz és kommunikációhoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, írásban nyújtsa.

 

 1. Jog a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez

 

Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 • az adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei,
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja,
 • az adattovábbítással érintett személy vagy szervezet kilétét,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról,
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • a hozzájárulás bámely időpontban történő visszavonásához való jogról,
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon ara vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 1. A törléshez, elfeledtetéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képzelő hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlása iránti kérelmet nem köteles teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró kötelezettség teljesítése, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő megakadályozná, amennyiben:

 • az adatkezelés a hozzájárulásán alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy amennyiben ez technikailag megvalósítható, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 1. Jogorvoslat

 

A Felhasználó, a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén első körben köteles felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel a jogsértés orvoslása érdekében. Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, vagy a sérelem orvoslására nincsen mód, a Felhasználó az illetékes hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi incidens bejelentésére illetékes hatóság:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

1363 Budapest, Pf.: 9.

+ 36 1 391-1400

+ 36 1 391 1410

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény („Adatkezelési incidens”) történik, az Adatkezelő vállalja, hogy azt késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Kivételt képez a bejelentési kötelezettség alól, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

 1. Felelősségkizárás

 

Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy az általa megadott személyes adatok megfelelőségéért, valódiságáért és pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Amennyiben az Érintett valótlan vagy pontatlan adatot bocsát az Adakezelő rendelkezésére, az ebből eredő bármilyen kárért kizárólag az Érintett tartozik felelősséget.

 

Az Érintett által megadott felhasználói tartalomért minden felelősség az Érintettet terheli. A regisztráció során megadott adatok tekintetében az Érintett felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mailcímről, az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a Weboldalt.

 

Az Érintett szavatol azért, hogy a Weboldal használata során esetlegesen más természetes személyre vonatkozóan megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat tekintetében az érintett természetesen személy hozzájárulását előzetesen jogszerűen beszerezte.

 

 1. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani,
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 • Sütik

 

A webolal az alábbi sütiket használja:

 

Alapműködést biztosító sütik: A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.

 

Statisztikai célú sütik: A statisztikai sütik visszajelzést adnak a weboldal tulajdonosa számára, annak értékelésére, hogy milyen tartalmakat kedvelnek, látogatnak gyakrabban a felhasználók. Ezen adatok anonim módon kerülnek értékelésre, nem kapcsolhatók konkrét személyhez.

 

Marketing célú sütik: A weboldalon nyomon követik a felhasználókat hirdetések megjelenítésével annak érdekében, hogy számukra releváns tartalmat szolgáltassanak.

 

 

Elnevezés

Leírás

Besorolás

Lejárati idő

 

(pl. Google Analytics süti, Facebook Pixel süti)

(pl. alapműködés, statisztikai, marketing célú)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az internetes böngésző beállításában lehetőség nyílik a süti használatának módosítására vagy részben, illetve egészben történő kikapcsolására.

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan határozta meg, fenntartja magának a jogot annak korlátozás nélküli módosítására, valamint visszavonására.

 

Budapest, 2021. február […]

 

Kaltenecker Dóra Cecília e.v.